Rechtshulp kan bestaan uit juridisch advies, het schrijven van een brief, onderhandelen of het voeren van een rechtszaak. Het hangt van een conflict af van welke type rechtshulp er gebruik zal worden gemaakt. InjeRecht biedt rechtshulp aan op het gebied van civiel recht. Het civiele recht regelt de betrekkingen tussen burgers onderling, tussen burgers en bedrijven en tussen bedrijven onderling. 

 

InjeRecht biedt rechtshulp aan op de volgende rechtsgebieden:

 

Aansprakelijkheidsrecht

Ieder draagt zijn eigen schade’ is een juridisch uitgangspunt in Nederland. Van dit uitgangspunt wordt afgeweken indien er een rechtsgrond bestaat om deze schade op een ander af te wentelen, met andere woorden: indien een ander voor deze schade aansprakelijk is. In dat geval dient de aansprakelijke partij in beginsel de schade te dragen. De vraag of een ander inderdaad aansprakelijk is voor schade, dient te worden beantwoord aan de hand van het aansprakelijkheidsrecht. InjeRecht verricht haar werkzaamheden op de beide terreinen van dit aansprakelijkheidsrecht: het contractuele aansprakelijkheidsrecht en het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht. InjeRecht treedt op voor particulieren en bedrijven. 

 

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht gaat over de verhouding tussen werkgever en werknemer. Binnen dit rechtsgebied worden de verschillende onderdelen van een arbeidsovereenkomst besproken. Onder andere de rechten en plichten van beide partijen worden binnen dit hoofdstuk van het Nederlands recht behandeld. Denk hierbij vooral aan onderwerpen als hoe lang duurt een proefperiode en wanneer kan je als werknemer ontslagen worden. Ook zaken als het niet uitkeren van loon en maatregelen in verband met langdurige ziekte zijn in dit rechtsgebied terug te vinden.

 

Contractenrecht

Binnen het contractenrecht worden alle zaken die te maken hebben met een overeenkomst besproken. Iedere marginale fout kan grote gevolgen hebben voor u of uw organisatie. Denk met contracten twee keer zo goed na voordat u ze ondertekent of laat ondertekenen door de andere partij. InjeRecht kan u helpen bij het controleren van de contracten en staan open om clausules die u wilt toevoegen in een contract te bespreken. Voorkom fouten en kies voor InjeRecht. 

 

Incassorecht

Als ondernemer of als particulier kunt u in uw hoedanigheid van schuldeiser op problemen stuiten bij de inning van uw vorderingen; de vordering wordt bijvoorbeeld niet, niet tijdig of niet volledig door de debiteur aan u voldaan. Dit leidt tot ongemak, en uiteindelijk kunnen wanbetalers er zelfs voor zorgen dat de continuïteit van uw onderneming in gevaar komt.

 

Personen & familierecht

Het personen & familierecht is onderdeel van het Burgerlijk recht in Nederland en is opgenomen in het eerste boek (Burgerlijk Wetboek). Binnen deze rechtstak worden allerlei zaken die verband hebben met familiaire zaken zoals scheidingen, alimentatie, naamswijziging, erfenis, voogdij en gezinshereniging besproken. In onder andere boek 1 van het Burgerlijk Wetboek zijn de verschillende wetteksten terug te vinden.

 

Woonrecht 

Het huurrecht (woonrecht) is onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met huurovereenkomsten en is om deze reden terug te vinden in het zevende Burgerlijk Wetboek waar bijzondere overeenkomsten te vinden zijn. Bij een huurovereenkomst dient de verhuurder een goed beschikbaar te stellen die met een tegenprestatie kan worden gebruikt door de huurder. Meestal is de tegenprestatie vastgesteld in een maandelijks geldbedrag.