Rechtshulp kan bestaan uit juridisch advies, onderhandelen, of het voeren van een rechtszaak. Het hangt van een conflict af van welke type rechtshulp er gebruik zal worden gemaakt. InjeRecht biedt rechtshulp aan op het gebied van civiel recht. Het civiele recht regelt de betrekkingen tussen burgers onderling, tussen burgers en bedrijven en tussen bedrijven onderling. 

 

InjeRecht biedt rechtshulp aan op de volgende rechtsgebieden:

 

Aansprakelijkheidsrecht

Ieder draagt zijn eigen schade’ is een juridisch uitgangspunt in Nederland. Van dit uitgangspunt wordt afgeweken indien er een rechtsgrond bestaat om deze schade op een ander af te wentelen, met andere woorden: indien een ander voor deze schade aansprakelijk is. In dat geval dient de aansprakelijke partij in beginsel de schade te dragen. De vraag of een ander inderdaad aansprakelijk is voor schade, dient te worden beantwoord aan de hand van het aansprakelijkheidsrecht.

 

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht gaat over de verhouding tussen werkgever en werknemer. Binnen dit rechtsgebied worden de verschillende onderdelen van een arbeidsovereenkomst besproken. Onder andere de rechten en plichten van beide partijen worden binnen deze rechtsvorm van het Nederlands recht behandeld.

 

Contractenrecht

Binnen het contractenrecht worden alle zaken besproken die te maken hebben met een overeenkomst of contract. Iedere marginale fout kan grote gevolgen hebben voor u of uw organisatie. Check contracten dubbel goed voordat u ze ondertekent of laat ondertekenen door de andere partij.

 

Incassorecht

Als ondernemer of als particulier kunt u in uw hoedanigheid van schuldeiser op problemen stuiten bij de inning van uw vorderingen; de vordering wordt bijvoorbeeld niet, niet tijdig of niet volledig door de debiteur aan u voldaan. Dit leidt tot ongemak, en uiteindelijk kunnen wanbetalers er zelfs voor zorgen dat de continuïteit van uw onderneming in gevaar komt.

 

Personen & familierecht

Binnen deze rechtstak worden allerlei zaken die verband hebben met familiaire zaken zoals scheidingen, alimentatie, naamswijziging, erfenis, voogdij en gezinshereniging besproken. In onder andere boek 1 van het Burgerlijk Wetboek zijn de verschillende wetteksten terug te vinden.

 

Woonrecht 

Het gaat hier om geschillen op het gebied van wonen. Denk aan conflicten tussen huurder en verhuurder, buren, overheid, achterstallig onderhoud, huurverhoging, huuropzegging, erfgrens, overlast, vergunning.