Vertrouwen is een belangrijke voorwaarde voor het zaken doen. Het is echter ook in uw belang dat afspraken goed en duidelijk worden vastgelegd. Te vaak ziet InjeRecht nog hoe het mis gaat als er onduidelijkheid bestaat over de gemaakte afspraken. 

Het contractenrecht regelt onder andere hoe overeenkomsten tot stand komen, waaraan ze moeten voldoen om geldig te zijn en wat er gebeurt als een overeenkomst niet  wordt nageleefd. Het opstellen en beoordelen van overeenkomsten maar ook discussies daarover komen dagelijks voor in onze praktijk. Het schrijven van een goede overeenkomst vereist deskundigheid en maatwerk. InjeRecht helpt particulieren en ondernemers hierbij. 

 

Contractvrijheid

In Nederland geldt contractvrijheid dat u en de andere partij waarmee u het contract wilt afsluiten vrijwel alles in het contract kunnen zetten. De clausules die binnen dit contract worden verwerkt mogen niet in strijd zijn met de wet of om welke reden dan ook onredelijk zijn.

 

Soorten overeenkomsten in het contractenrecht

Iedere afspraak die ondernemers en particulieren met elkaar maken, is een overeenkomst. Het contractenrecht is dan ook breed en kent overeenkomsten in alle soorten en maten, zoals:

 • Aandeelhouders- en managementovereenkomsten
 • Aannemingsovereenkomsten
 • Algemene voorwaarden
 • Agentuurovereenkomst
 • Arbeidsovereenkomst
 • Financierings- en zekerheidsovereenkomsten
 • Geldleenovereenkomst
 • Huurovereenkomsten
 • Licentieovereenkomsten
 • Overnamecontracten
 • Modelovereenkomst
 • Ruilovereenkomsten
 • Samenwerkingsovereenkomsten (zoals franchise of distributie)

 

Overeenkomst staat niet in de lijst

De bovenstaande lijst is een niet-limitatieve opsomming van de overeenkomsten die wij kunnen opstellen. Het is mogelijk dat de overeenkomst die u wilt laten opstellen niet in de lijst staat. Neem dan contact op met InjeRecht. 

 

Opstellen of toetsen van overeenkomsten

Overeenkomsten kennen een houdbaarheidsdatum. Gebruikt u al langere tijd dezelfde overeenkomsten, dan kunnen bepalingen achterhaald zijn door gewijzigde wet- en regelgeving. U kunt daar mogelijk dan geen beroep meer op doen. InjeRecht stelt met plezier overeenkomsten voor u op die voldoen aan de actuele wet- en regelgeving. Ook toets InjeRecht bestaande overeenkomsten en adviseert InjeRecht over eventuele knelpunten, onjuistheden en aanpassingen.

 

Algemene voorwaarden checken of opstellen

Bij het aangaan van een overeenkomst  wordt vaak verwezen naar algemene voorwaarden. Daar kun je niet zorgvuldig genoeg mee omgaan, is onze ervaring. InjeRecht maakt regelmatig mee dat algemene voorwaarden in strijd zijn met wettelijke bepalingen. Dan kunt u daar geen beroep meer op doen. InjeRecht kan een juridische check doen van uw algemene voorwaarden, om te zorgen dat ze helemaal kloppen. Lees meer.

 

Niet nakomen overeenkomst

Als de uitleg van een overeenkomst, of het nakomen ervan, niet naar tevredenheid gebeurt, vertroebelt dat de verhoudingen nogal. Als u er onderling niet uitkomt, helpt InjeRecht u graag door middel van mediation, samen tot een oplossing komen door middel van een onafhankelijke & onpartijdige mediator. Pas als het niet anders kan, zal InjeRecht u adviseren om te onderhandelen en tot slot procederen. Lees meer.