InjeRecht | Rechtshulp & Mediation (hierna te noemen InjeRecht) is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55544053.

 

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens InjeRecht en op alle rechtsverhoudingen van InjeRecht met Opdrachtgever en/of derden.

1.2 Uitsluitend InjeRecht is Opdrachtnemer, nimmer enige aan InjeRecht verbonden natuurlijke of rechtspersonen.

1.3 Niet alleen InjeRecht, maar ook alle natuurlijke en rechtspersonen die direct of indirect bij de uitvoering van de opdracht van de Opdrachtgever zijn betrokken kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.

1.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

2. OPDRACHT

2.1 De rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en InjeRecht is een overeenkomst van opdracht. Alle overeenkomsten van opdracht komen tot stand met InjeRecht, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de Opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.

2.2 De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

3. INSCHAKELING DERDEN

3.1 Bij de uitvoering van de overeenkomst van opdracht is InjeRecht gerechtigd derden in te schakelen.

3.2 Bij het inschakelen van derden zal InjeRecht de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

3.3 Behoudens in geval van de inschakeling van deurwaarders zal, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, met de Opdrachtgever worden overlegd over deze inschakeling.

3.4 InjeRecht gaat ervan uit en bedingt zo nodig bij deze, dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

 

4. (VRIJWARING) AANSPRAKELIJKHEID

4.1 De Opdrachtgever vrijwaart InjeRecht tegen alle aanspraken van derden, de door InjeRecht in verband daarmee gemaakte kosten inbegrepen, die samenhangen met de voor de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld zijdens InjeRecht.

4.2 Iedere aansprakelijkheid van InjeRecht en van de aan haar verbonden natuurlijke en rechtspersonen is in haar totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval op grond van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van InjeRecht wordt uitbetaald.

4.3 Inzage in de polis kan desgevraagd door de Opdrachtgever worden verkregen op het kantoor van InjeRecht.

4.4 Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 100, – per opdracht of indien het door InjeRecht voor de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium hoger mocht zijn, tot het bedrag van dat honorarium.

4.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor InjeRecht aansprakelijk is.

 

5. HONORARIUM

5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de Opdrachtgever aan InjeRecht een honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief zoals dat van tijd tot tijd door InjeRecht wordt vastgesteld.

5.2 Een eventueel vast overeengekomen uurtarief wordt jaarlijks geïndexeerd. Naast het honorarium is de Opdrachtgever verschuldigd de voorschotten die ten behoeve van de Opdrachtgever door InjeRecht zijn betaald.

5.3 Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting.

 

6. BETALING

6.1 De betalingstermijn van de door InjeRecht aan de Opdrachtgever verzonden declaraties is veertien dagen te rekenen vanaf de datum van de declaratie.

6.2 Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft InjeRecht het recht de wettelijke rente in rekening te brengen alsmede alle te maken kosten voor inning van de declaraties, zowel in als buiten rechte.

 

7. TER BESCHIKKINGSTELLING VAN INFORMATIE DOOR OPDRACHTGEVER

7.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, die InjeRecht naar haar oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

7.2 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan InjeRecht ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

7.3 Indien en voor zover de opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan de opdrachtgever geretourneerd.

 

8. VERNIETIGING DOSSIERS

8.1 Het met de opdracht gevormde dossier zal gedurende zeven jaar na het einde van de opdracht digitaal worden bewaard. Daarna wordt het dossier vernietigd.

 

9. MEDIATION

9.1 Op alle door InjeRecht uitgevoerde mediations zijn van toepassing:

  • De getekende mediationovereenkomst tussen partijen en de mediator. 
  • Deze algemene voorwaarden zijn tevens van kracht bij mediation.

 

10. ANNULEREN AFSPRAAK

10.1 Ingeval een overeengekomen afspraak met InjeRecht vanuit de Opdrachtgever niet door kan gaan, dient de Opdrachtgever deze afspraak minimaal 24 uur voor het tijdstip van de afspraak telefonisch/schriftelijk af te zeggen. Wordt een afspraak door de Opdrachtgever minder dan 24 uur voor het tijdstip van de afspraak afgezegd, dan wordt het uurtarief van InjeRecht, vermenigvuldigd met het aantal uur dat voor de afspraak gereserveerd stond, alsmede eventuele overige kosten welke gerelateerd zijn aan de afspraak, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De kosten worden door InjeRecht minimaal gesteld op € 50,00.

 

11. TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

11.1  De rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en InjeRecht wordt beheerst door het Nederlandse recht.

11.2 Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en InjeRecht voortvloeien kunnen ter berechting uitsluitend aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd.