Een koopovereenkomst, koopakte of koopcontract is een afspraak, waarbij de verkoper zich verbindt een zaak te geven en koper zich verbindt daarvoor een koopprijs te betalen. Hoewel een dergelijke overeenkomsten vrij simpel en vrijwel dagelijks door iedereen wordt gesloten, kan een geschil hierover toch grote impact hebben als er wezenlijke bedragen of aanzienlijke belangen in het spel zijn. De kans op geschillen kan worden verkleind door een aantal zaken goed vast te leggen én op de hoogte te zijn van al uw rechten en plichten. Na het lezen van onderstaand artikel weet u waar u op moet letten.

 

Hoe wordt een koopovereenkomst gesloten?

Een koopovereenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. De totstandkoming is vormvrij. Dat betekent dat de overeenkomst zowel schriftelijk als mondeling gesloten kan worden. De enige uitzondering hierop is de koop van een woonhuis. Als de koper een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, dient de koop schriftelijk vastgelegd te worden.

Hoewel mondelinge overeenkomsten in beginsel rechtsgeldig zijn, is het niet altijd eenvoudig om een mondelinge overeenkomst (gerechtelijk) af te dwingen. In het geval waarin uw wederpartij het bestaan of de inhoud van de mondelinge overeenkomst betwist, loopt u vaak tegen een bewijsprobleem aan. U moet dus op andere wijze kunnen aantonen dat u overeenstemming hebt bereikt over de essentialia, zoals het gekochte, de koopsom en de (wijze of tijdstip van) aflevering.

 

Wanneer zijn algemene voorwaarden handig?

Als u regelmatig koopovereenkomsten sluit, is het praktisch om alle algemene zaken, die van toepassing zijn voor al uw handelspartners op te nemen in algemene voorwaarden. De bepalingen in de voorwaarden kunnen gaan over de garantie, aansprakelijkheid, betaaltermijnen, -rente en – boetes. U kunt in de koopovereenkomst deze algemene voorwaarden van toepassing verklaren, zodat u deze niet in de overeenkomst zelf hoeft op te nemen en over elk artikel apart hoeft te onderhandelen. 

 

Welke regels gelden er bij verkoop aan consumenten?

Hoewel er al veel rechten en plichten in de wet zijn opgenomen ten aanzien van koopovereenkomsten tussen bedrijven, is er extra regelgeving van toepassing wanneer er sprake is van een koopovereenkomst tussen een consument en een bedrijf. Zo gelden er bijvoorbeeld speciale regels om vast te stellen of een zaak gebrekkig was en welke rechten de consument dan heeft. Ook zijn er bijzondere bepalingen ten aanzien van het gebruik van (onredelijke) algemene voorwaarden.

Bij B2B overeenkomsten moet non-conformiteit (het afgeleverde voldoet niet aan wat mocht worden verwacht) worden bewezen door de koper om gebruik te kunnen maken van de rechten die hij of zij heeft in het geval van wanprestatie. Het leveren van dat bewijs kan soms lastig zijn. Bij een consumentenkoop moet de verkoper bewijzen dat de zaak niet gebrekkig was, als het gebrek binnen zes maanden na aflevering zich openbaart. De bewijslast wordt dus omgedraaid. Staat vast dat het gekochte gebrekkig is, dan kan de consumentenkoper herstel of vervanging vorderen van de verkoper, tenzij die niet van hem gevergd kan worden of onmogelijk is.

Handelt u met consumenten of kleine bedrijven, dan kunnen uw algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, als zij onredelijk bezwarend zijn voor deze consumenten. In de wet is in art. 6:236 BW opgenomen welke bepalingen nietig zijn (zwarte lijst) en in artikel 6:237 BW welke bepalingen vernietigd kunnen worden, omdat ze vermoed worden onredelijk bezwarend te zijn (grijze lijst).