InjeRecht is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55544053.

Handelsnamen van InjeRecht:
– InjeRecht.info
– InjeRecht | Rechtshulp & Mediation

Websites:
www.injerecht.info 

E-mailadres:
nasrien@injerecht.info 

Persoonsgegevens die InjeRecht verwerkt
InjeRecht verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • BSN-nummer
 • Identiteitskaartnummer of paspoortnummer, Rijbewijsnummer
 • Bedrijfsgegevens

InjeRecht ontvangt bij het uitvoeren van haar diensten persoonsgegevens. Om goede rechtshulp, mediation, scheidingsbemiddeling, onderhandeling te bieden, legt InjeRecht alle relevante gegevens over het geschil/conflict vast. Dit zijn dus ook de gegevens van de wederpartij, maar ook bijvoorbeeld eventuele getuigen of andere dertien die betrokken zijn het geschil/conflict tussen u en uw wederpartij.

Bijzondere persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens
Naast gewone persoonsgegevens verwerkt InjeRecht ook bijzondere persoonsgegevens over u wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. De volgende bijzondere persoonsgegevens worden gebruikt:

 • Godsdienst
 • Politieke voorkeur
 • Medische gegevens
 • Strafrechtelijk verleden
 • Financiële gegevens

In sommige gevallen zal InjeRecht bijzondere persoonsgegevens ontvangen en/of om vragen. Bijvoorbeeld als InjeRecht letselschade voor u verhaalt op een aansprakelijke partij of als ziekte een rol speelt in een geschil tussen een werkgever en een werknemer. InjeRecht gaat met deze gegevens extra voorzichtig om. Deze gegevens gebruikt InjeRecht alleen om uw belang(en) te behartigen. U kunt altijd kenbaar maken dat InjeRecht deze bijzondere persoonsgegevens niet meer mag verwerken. Dat zou dan kunnen betekenen dat InjeRecht haar dienstverlening aan u niet meer goed kan verrichten.

Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag
De hierboven genoemde (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • Communicatie (telefonisch, e-mail, post, WhatsApp)
 • Facturatie (om facturen op te stellen)
 • Informeren over wijzigingen van diensten

InjeRecht verwerkt persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang, en publiekrechtelijk taak. De rechtmatige grondslag voor het verwerken van uw gegevens is de overeenkomst die InjeRecht met u aangaan.

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot u persoonsgegevens te beperken. Zo zorgt InjeRecht ervoor dat alleen noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Bewaartermijn
InjeRecht zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 • Wettelijke grondslag: InjeRecht houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
 • Communicatie: 7 jaar
 • Informeren over wijzigingen van diensten: 7 jaar

Delen met derden
InjeRecht verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Rechten van betrokkenen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Maak hiervoor een afspraak bij InjeRecht om langs te komen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Strato
Bij het invullen van het contactformulier op www.injerecht.info wordt er een email verstuurd InjeRecht met de verstrekte gegevens. Deze gegevens worden opgeslagen op de mailserver van onze hosting provider Strato. InjeRecht heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Strato.

Split-Online
Bij het maken van financiële berekeningen m.b.t. alimentatie gebruikt InjeRecht het programma Split-Online. Hierbij worden (bijzondere) persoonsgegevens ingevoerd. InjeRecht heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Split-Online

Video-calling
Bij Online Mediation (video-calling) wordt er geen (bijzondere) persoonsgegevens ingevoerd. De gebruikte applicaties zijn in lijn met de privacywet. Er worden geen (privé) opnames gemaakt, data verwerkt of opgeslagen. De beveiligde virtuele meeting rooms zijn toegankelijk met een unieke activatielink (met code), deze wordt per e-mail toegestuurd.

Cookies
InjeRecht gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Google Analytics
InjeRecht gebruikt Google Analytics om bezoekersaantallen te meten, hierdoor kan InjeRecht de website (www.injerecht.info) en de gebruikerservaring van bezoekers verbeteren. InjeRecht deelt geen gegevens met Google. InjeRecht heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. Er worden geen gegevens verzameld via Google Analytics die gebruikt kunnen worden voor adverteren. InjeRecht heeft ingesteld dat de gegevens die door Google Analytics worden verzameld bewaard worden op de servers van Google gedurende 14 maanden. Tot slot laat InjeRecht de IP-adressen van bezoekers anonimiseren.

Contactgegevens
Wij controleren regelmatig of wij aan deze privacyverklaring voldoen. Als u vragen heeft neem dan contact op:

InjeRecht 
Zuidzijde Haven 39a
4611 HC Bergen op Zoom
nasrien@injerecht.info

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.